Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 Σύμβαση για τη προμήθεια 260 αδειών λογισμικού Office Pro Plus 2013 SNGL OPL B Acdmc Κωδικός 79Ρ-04729, για την κάλυψη αναγκών της διοίκησης, της έρευνας και της εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ. 4372/10-12-2013 προκήρυξη και όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής.

  • Για τη σχετική σύμβαση βλ. συννημένα.
Συνημμένα:SYMVASI_OFFICEPROPLUS_STOMHTROO (1).pdf