Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες
 

 Προκήρυξη για Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με βάση το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Περιφέρεια Αττικής, για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έως 31/12/2014. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού δύναται να ανέλθει  στο ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (48.780,49€ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1611-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2014.

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την 20η Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα   11:00 π.μ.
  • Για τιο σχετικό διαγωνισμό βλ. συμημμένα.
Συνημμένα:PROKIRIJI_PETRELAIOU2014_STOMHTROO (2).pdf