Νέα Διαγωνισμοί-Προμήθειες

 

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  Αθήνα, 7-3-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  Αριθ.Πρωτ.1282
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες

Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου,

Λιάμης Κλεάνθης

Τηλ.:
 
Φάξ: 
 
e-mail: 
 
Ώρες Υποδοχής: 

210-920.1441 -42

210-92 38 702 

tmima.promithion@panteion.gr

Καθημερινά 08.00-16.00

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται ότι με την υπ'αριθ.25/6-2-2014 (θέμα 11ο) Απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφασίστηκε η προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:κτίρια 1,2,3, Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3, Κτίριο οδού Λαγουμιτζή {ΔΕΣΚΟΙ} και Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για χρονικό διάστημα απο 1/4/2014 έως και 31/12/2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892.00.01  του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, έτους 2014, και η οποία Διακήρυξη έλαβε αριθ.  01/2014 και  αριθ.πρωτ. 1282/7-3-2014.
 
  • Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Παντείου Πανεπιστημίου, Λεωφ Συγγρού 136, Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος, ή στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr)
  • Για πληροφορίες, αρμόδιoι υπάλληλοι: Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα, Λιάμης Κλεάνθης, τηλ.: 210-920.1441 – 42, φαξ: 210-9238702, email: tmima.promithion@panteion.gr
 
Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφτούν τους χώρους των υπό φύλαξη κτιρίων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Παπακωνσταντινοπούλου Γεωργία, τηλ. 210-920 1346 και για διευκρινίσεις επί του παραρτήματος Α΄ της παρούσας προκήρυξης).
 
Παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις
 
4 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,
 
στη διεύθυνση:
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα,
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών
Με την ένδειξη στο φάκελο:
 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΊΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:κτίρια 1,2,3, Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3, Κτίριο οδού Λαγουμιτζή {ΔΕΣΚΟΙ} και Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για χρονικό διάστημα απο 1/4/2014 έως και 31/12/2014.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ' αριθμ.: 01/2014 και αριθ.πρωτ. 1282/7-3-2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  4/4/2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ______________________
                   
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
 
4η  Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 
ενώπιον Επιτροπής, στην
αίθουσα του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Γρηγόριος Ι.Τσάλτας  • Για τη σχετική Διακήρυξη βλ. συνημμένα

 

Συνημμένα:FILAJI2014_STOMHTROO.pdf