Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                        Αθήνα, 27-3-2014
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης                                                                            Αριθ.Πρωτ. Δ.Ο.Δ : 144
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα                                                                   ΕΠΕΙΓΟΝ
Πληρ.:Παπαθανασοπούλου Βαρβάρα
Τηλ.: 210-920.1441 -42
Φάξ: 210-92 38 702
e-mail: tmima.promithion@panteion.gr
Ώρες Υποδοχής: Καθημερινά 8.00΄-16.00΄

                                                             

ΠΡΟΣ: Την εταιρεία G4S Secure Solutions S.A.

 KOIN.: Κάθε ενδιαφερόμενο
 Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών
 Ιστοσελίδα Παντείου Παν/μίου για ανάρτηση


Επείγουσες Διευκρινίσεις επί της 01/2014 Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη τεσσάρων (4) κτιρίων (Κεντρικό κτιριακό συγκρότημα:κτίρια 1,2,3, - Κτίριο οδού Αριστοτέλους 3 - Κτίριο οδού Λαγουμιτζή {ΔΕΣΚΟΙ} και Κτίριο οδού Λαγουμιτζή 15) του Παντείου Πανεπιστημίου από ιδιωτική εταιρία φύλαξης για χρονικό διάστημα από 1/4/2014 έως και 31/12/2014.


(α) Η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. (Βλέπετε σελίδες 10 και 11 της Διακήρυξης.)
Οι ζητηθείσες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον διευθύνοντα σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Συνεταιρισμού όταν είναι συνεταιρισμός και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού.

(β) Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 270 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. (αντί του λανθασμένου 210 ημέρες)

(γ) Τα Φ.Ε.Κ. ως νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας υποβάλλονται χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή.


Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
και Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών


Β. Παπαθανασοπούλου​