Νέα Πρώτη σελίδα

 

Το Πανεπιστήμιο με την από 8/13-11-2014 (Θέμα 10ο ) Απόφαση της Συγκλήτου του, κατακυρώνει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό με αριθ.πρωτ. 5028/7-10-2014 (ΑΔΑ: 60ΝΦ469Β7Α-Ξ5Π και ΑΔΑΜ: 14PROC002326707) για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου και μέχρι 31-12-2014. 

Συνημμένα:ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ 31_12_2014 ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14SYMV002446293.pdf