Νέα Πρώτη σελίδα

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την τεχνική υποστήριξη του ψηφιακού ραδιοτηλεοπτικού στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για ένα έτος. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (20.325,20 €) μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 
Ημερομηνία Διενέργειας 27-4-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Συνημμένα:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΜ ΕΜΠ ΑΔΑΜ 15PROC002695951.pdf