Νέα Πρώτη σελίδα

Παράταση της «καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας» για την υπ’ αριθ. 02/2015 Διακήρυξη με αριθ.πρωτ. 1570/4-6-2015 και Αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 5972 ως ακολούθως:

•    28/7/2015 και ώρα 15:00:01 ως νέα ημερομηνία Λήξης κατάθεσης των Προσφορών, υπό την προϋπόθεση ότι θα λήξει η τραπεζική αργία.
•    3/8/2015 ως νέα ημερομηνία για την Αποσφράγιση των Προσφορών
 
Σημειώνεται ότι κάθε προθεσμία της υπ’αριθ. 02/2015 Διακήρυξης, που συναρτάται με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, τροποποιείται αναλόγως.  (όπως ο χρόνος ισχύος των προσφορών που είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρώμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού)
 
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 34/16-7-2015 Η ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΒΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΑ: ΩΤΖΛ469Β7Α-ΙΓΨ
 
Συνημμένα:ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΤΖΛ469Β7Α-ΙΓΨ(1).pdf