Νέα Πρώτη σελίδα

 

  • Από το Τμήμα Προμηθείων ανακοινώθηκε η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου όπως συντάχθηκε το Πρακτικό σχετικά με την αρχική κατακύρωση της Διακήρυξης για τη σίτιση.
  • Περισσότερα βλ. συνημμένα. 
Συνημμένα:Απόσπασμα 4ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΑ 7ΗΘ9469Β7Α-ΛΣΩ_signed (1).pdf