Νέα Πρώτη σελίδα

 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επιφάνειας  33.575,25 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως και 31/12/2018, με αριθμό Διακήρυξης 02/2016 και αριθμό πρωτ. 3223/11-11-2016.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Πάντειο Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

CPV 90911200-8 (υπηρεσίες Καθαριότητας)

Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιρίων και χώρων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, επιφάνειας 33.575,25 τ.μ. περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σύμφωνα με την Διακήρυξη

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 280.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι 348.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845

Ανά έτος το ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (174.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (140.322,58 €) μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικών ετών 2017 - 2018  σύμφωνα  με την με αριθ.πρωτ. 117163/Β2/15-7-2016  απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για επόμενα οικονομικά έτη (ΑΔΑ:7ΣΖΠ4653ΠΣ-ΩΘΖ/ΑΔΑΜ:16REQ004812857)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από 1-1-2017 έως 31-12-2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ηλεκτρονικής  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

13/11/2016   και ώρα 15:00:01

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ηλεκτρονικής ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/12/2016    και ώρα 15:00:01

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονικά. Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ  (ηλεκτρονική υποβολή)

Τμήμα Προμηθειών Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2ος όροφος κτιρίου Διοικήσεως) Λεωφ.Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα Αττικής  (έντυπη υποβολή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ηλεκτρονικής ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/12/2016    ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ

 

11/11/2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αποστολή για δημοσίευση στις    11/11/2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

Αποστολή για δημοσίευση στις    11/11/2016

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:

 

                          26637

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού είναι  16/12/2016    ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπάρχουν  ειδικές προδιαγραφές.  Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ... και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). και της  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».


Συνημμένα:02_2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ 16PROC005380448_signed.pdf