Νέα Πρώτη σελίδα

 

Σύμβαση για τη φύλαξη τριών (3) κτιρίων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για το χρονικό διάστημα από 5/4/2017 έως 31/12/2018,σύμφωνα με τους όρους της υπ'αριθ.: 03/2016 Διακήρυξης με α.α ΕΣΗΔΗΣ:29547, τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής και την  με αριθ.ΕΣΗΔΗΣ:  48030  προσφορά του Αναδόχου, η οποία καλύπτει τις προδιαγραφές της ανωτέρω Διακήρυξης.

Συνημμένα:03_2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ 2017_18 ΑΔΑ Ω2ΗΦ469Β7Α-ΧΦΜ ΑΔΑΜ 17SYMV006022663.pdf