Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 Ανακοινώνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αναβάθμιση της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες», της δράσης 10.4.2.01.01, ΟΠΣ (MIS) 5000615 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, στο εαρινό εξάμηνο. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξής της οι υποψήφιοι/-ες θα καταθέτουν τις αιτήσεις μέσω ΑΤΛΑΝΤΑ (http://atlas.grnet.gr/Default.aspx). Τα στοιχεία πρόσβασής σας στο ΑΤΛΑΣ είναι τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιούνται στον «Έυδοξο» και την «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα». H εγγραφή σας σε στο ΑΤΛΑΣ αποτελεί δήλωση επιθυμίας συμμετοχής και δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, καθώς θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής από την επιστημονικά υπεύθυνη. Για το εαρινό εξάμηνο δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται από το 4ο έτος και πάνω.

Όσοι/-ες φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να συμμετάσχουν και εμπίπτουν στην άνω κατηγορία, παρακαλούνται να προσέλθουν Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, Τρίτη 29 Νοεμβρίου και Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Λεωφ. Συγγρού 136, Υπόγειο Γυάλινου Κτιρίου, υπεύθυνη Αγγελική Υφαντή, τηλ: 2109201516) από 11.00 μέχρι 13.00 προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση. Απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι βιβλιάριο σπουδών, αναλυτική βαθμολογία και βιογραφικό σημείωμα.

  

Η επιστημονικά υπεύθυνη

 

Γεωργία Πετράκη

Αν. Καθηγήτρια

Συνημμένα:prosklisi_pa_ear2016.doc