Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

                                                                              Αθήνα, 15/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η  Γραμματεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στην οποία υπάγονται τα Τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας,

                                                καλεί

·        τους δικαιούχους μετεγγραφής από ενστάσεις και

·        τους δικαιούχους μετεγγραφής της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015,

να  προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (από όπου να προκύπτει η εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών)

    από την Δευτέρα 19/12/2016 μέχρι και την Παρασκευή 23/12/2016

στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων

και ώρες 10.00-13.00.

προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας:

1.     αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης μετεγγραφής και όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτηση τους ότι θα υποβάλλουν

2.     φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

 

                                                         Από τη Γραμματεία  της Σχολής

 

 

 

 

 

 

Σημείωση:

 

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών: 

·        των  αιτούντων μετεγγραφή (από ενστάσεις), θα  διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  με αρ.  158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α,  που  αφορά τη  «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» καθώς και με τη με αριθ. 166808/Ζ1/7-10-2016 εγκύκλιο,  που  αφορά  στις  «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 20162017».

·        των δικαιούχων μετεγγραφής της παρ. 8, του άρθρου 21, του Ν. 4332/2015, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο  Κεφάλαιο Ε΄ της  με   αρ  166808/Z1/7-10-216  ΑΔΑ :Ψ5Ε4653ΠΣ-Σ2) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συνημμένα:Αίτηση Αρχικής Εγγραφής.docx