Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Προκειμένου να εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης,η υπηρεσία θα ελέγχει την περίπτωση, εάν ο φοιτητής καλύπτεται από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται από τα στοιχεία του  Μητρώου ασφαλισμένων  Πολιτών, που τηρούνται στην ΗΔΙΚΑ.(Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών- Εγκύκλιος 171598/Ζ1-12/10/2017).

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym