Ακαδημαϊκά θέματα

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και συγκεκριμένα του άξονα 1.1. «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) - Holistic networking of creat

 

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τη 9η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11/06/2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 και συγκεκριμένα του άξονα 1.1. «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)  - Holistic networking of creative industries via hubs» αποφάσισε την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

[ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης Υποχρέωσης: 6Κ9Β46ΜΗΨΛ-ΤΨΕ]

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (5 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

INTERREG V A

GREECE-ITALY

PROGRAMME 2014-2020 

και συγκεκριμένα 

του άξονα 1.1. «Ολιστική δικτύωση 

δημιουργικών ΜμΕ μέσω 

συνεργατικών χώρων (hubs) - Holistic networking of creative industries via hubs»

Περιγραφή καθηκόντων

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

Συνολική Αμοιβή

01

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 3 & 5

Ερευνητής –

Υποψήφιος/α Διδάκτορας

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 8.680,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

02

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 3 & 5

Ερευνητής –

Υποψήφιος/α Διδάκτορας

Από

01/01/2021

έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 5.300,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

03

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 1 & 3

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 6.138,00€

συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

04

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 3 & 5

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 4.960,00€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

05

Εξωτερικός Συνεργάτης με αντικείμενο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 3 & 5

Συμμετοχή στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου

Από την υπογραφή της σύμβασης

έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον παραταθεί το έργο

1

Έως 12.028,00€

συμπεριλαμβανομένου όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, των κρατήσεων, των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας)

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου (www.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στο Γραφείο του ΙΠΑ Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα, ΤΚ.11745, τηλ. επικοινωνίας 210-9248680, 1ος όροφος) ή να αποσταλούν με ταχυδρομείο αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην παρακάτω διεύθυνση:

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Λεωφόρος Συγγρού 130, Αθήνα ΤΚ.11745.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 11 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΠΑ 07/07/2020

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym