Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δημοσίευσης πανεπιστημιακών ανακοινώσεων στον Τύπο.

 

Ανάθεση των υπηρεσιών δημοσίευσης των πανεπιστημιακών ανακοινώσεων στον Τύπο με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2020 ή μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού των 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0851.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020.

Συνημμένα

 

 

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym