Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων για τον υπ’ αριθ. 03/2019 (αριθ. πρωτ. 2621/2.8.19 και α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 65683) Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 19PROC005389896, για την προμήθεια εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, στη μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία «ROM ΨΗΦΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ: 095324796, ΔΟΥ: 1Ζ΄ Αθηνών, Φιλολάου 111Α, Παγκράτι), με προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του διαγωνισμού στο ποσό των 95.319,49€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την α.α. ΕΣΗΔΗΣ: 150496 οικονομική προσφορά.  (ΑΔΑ:608Υ469Β7Α-Χ4Ε   ΑΔΑΜ:20SYMV006353172)
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9349.06.01 του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος (ΣΑΕ 546 με κωδικό έργου: 2014ΣΕ54600084 και ΑΔΑ: ΩΑΨΚ465ΧΙ8).

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym