Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΡΑΔΙΟΤΗΛ. ΣΤΟΥΝΤΙΟ - ΤΜΗΜ ΕΠΙΚΟΙΝ. ΜΕΣΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση της με ημερομηνία 10-4-2020 θέμα 3ο απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ 65ΤΝ469Β7Α-ΑΥΑ) περί τελικής κατακύρωσης του με αριθ. 05/2019 και με αριθ.πρωτ. 5169/19-12-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για δύο (2) έτη από την υπογραφή της συμβάσεως (ΑΔΑ: 698Ο469Β7Α-3Ψ1 και ΑΔΑΜ: 19PROC006072242).

 

Συνημμένα

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym