Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΧΡΙ 5/6/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνέχεια της με αριθ.11/10-4-2020 (θέμα 8ο) (ΑΔΑ:ΩΡΑΘ469Β7Α-ΨΔ4 και ΑΔΑΜ:20REQ006749830) Απόφασης της Συγκλήτου περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για την επιβεβλημένη από το νόμο ανάγκη για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για 140 ώρες ετησίως, σύμφωνα με το μέγεθος του Πανεπιστημίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α/2-6-2010) όπως ισχύει, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για σύμβαση απευθείας ανάθεσης, υπό τους κάτωθι όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ή εντύπως σε κλειστό-σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου   (Λεωφόρο Συγγρού 136 / Τ.Κ.17671 Καλλιθέα– Παλαιό Κτίριο 3ος όροφος) ή με αποστολή της προσφοράς τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tmima.promithion@panteion.gr μέχρι και τις 5/6/2020, ημέρα   Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:   6798 / 29 -5-2020».

Βλέπετε συνημμένα αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα Παραρτήματα σε μορφή word.