Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤOΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

γ) την από 29/9/2020 (θέμα 19ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση υπάρχοντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου  (ΑΔΑ:ΩΕΖ0469Β7Α-ΤΨ1 και  ΑΔΑΜ 20REQ007595991),

 

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση υπάρχοντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα για την προμήθεια ενός Σύστηματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), σε παράλληλη λειτουργία ισχύος εξόδου το καθένα 10KVA10ΚW ή 20KVA-20ΚW, με τα ακόλουθα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά :

  • Ψηφιακής τεχνολογίας on line, double conversion VFI-SS-111 (VoltageFrequency Independent) σύμφωνα με ΕΝ 62040-3.
  • Τριφασικής εισόδου με ανορθωτή τεχνολογίας IGBT, για άριστο συντελεστή ισχύος στην είσοδο (συνφ>0.99) και αμελητέο επίπεδο αρμονικών εισόδου ( ΤΗ Di<3%), για απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειαςØ Μονοφασικής εξόδου, με inverter τεχνολογίας IGBT, με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή απόδοσης (>96,5% On - line , >98% Ε co Mode).
  • Με ολικό έλεγχο από επεξεργαστές DSP (digital signal processor) για επιτήρηση - διαχείριση του UPS και προγραμματισμό κλεισίματος προγραμμάτων κλπ.
  • Με οθόνη γραφικών αφής στην οποία εμφανίζονται όλα τα ηλεκτρικά μεγέθη του UPS.
  • Με ηλεκτρονικό και χειροκίνητο σύστημα παράκαμψης (static and manual BY PASS).
  • Με ηλεκτρονική κάρτα για παράλληλη λειτουργία (κλειστού βρόγχου) με άλλα 7 UPS.
  • Με θύρες RS 232, USB για τοπική επιτήρηση του UPS και ανάκτηση του ιστορικού λειτουργίας του.
  • Με υποδοχή για τοποθέτηση (προαιρετικά) ηλεκτρονικής κάρτας τύπου NetMan 204 με πρωτόκολλα Modbus ή SNMP για επιτήρηση του UPS από οποιαδήποτε θέση του δικτύου ή σύστημα BMS.
  • Για την επίτευξη χρόνου αυτονομίας 150 min με φορτίο 7,6KW, να τοποθετείται στο κάθε UPS εσωτερικά συστοιχία συσσωρευτών 480V/27Ah, που αποτελείται συνολικά από 40+40+40=120 συσσωρευτές 12V/9Ah σε 20h εκφόρτιση, κλειστού τύπου τεχνολογίας AGM, VRLA, 5ετούς αναμενόμενης διάρκειας ζωής.
  • Θα πρέπει να τοποθετηθούν στον ηλεκτρικό πίνακα διακόπτες εισόδου, εξόδου για το 2ο UPS και να συνδεθούν παράλληλα με τους διακόπτες του 1ου UPS.

·                Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7127.00.01 του τακτικού προύπολογισμού οικ.έτους 2020 σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ.πρωτ.7868/15-10-2020 (ΑΔΑ:6ΝΩΑ469Β7Α-Χ9Φ και ΑΔΑΜ:20REQ007596008)

•        Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

•        Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης : Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα. 

•        Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης βαρύνει τον προμηθευτή.

CPV:   31210000-1

•        Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). Η δε σύγκριση τιμών θα γίνει στη τιμή με ΦΠΑ για το σύνολο της ζητηθείσας προμήθειας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, με αποστολή τους σε .pdf μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, ή σκαναρισμένη με την πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την Προμήθεια  εξοπλισμού και αξιοποίηση υπάρχοντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:      ……   /6-11-2020».

 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της κατάθεσης των προσφορών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

 

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, αποσπάσματος ποινικού μητρώου με έκδοσή του έως τρείς μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και της πρωτότυπης προσφοράς του που υπέβαλλε ηλεκτρονικά.

 

Συνημμένα εδώ

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym