Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤOΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

γ) την με αριθ. 3/29-9-2020 (θέμα 19ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση υπάρχοντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ:61ΔΙ469Β7Α-Ζ1Ψ και ΑΔΑΜ:20REQ007595247) ,

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου, υπό τους κάτωθι όρους:

 

  • Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.
  • Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη το ποσό των 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και άλλων πιθανών επιβαρύνσεων, για την προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση υπάρχοντος για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου.
  • Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 7127.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020. (ΑΔΑ:68ΚΥ469Β7Α-ΡΧΣ και ΑΔΑΜ:20REQ007595282)
  • Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) μήνα από την υπογραφή  της σύμβασης.
  • Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης :  Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα. 
  • Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή.

CPV: 32543000-1

  • Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). Η δε σύγκριση τιμών θα γίνει στη τιμή με ΦΠΑ για το σύνολο της ζητηθείσας προμήθειας.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, με αποστολή τους σε .pdf μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, ή σκαναρισμένη με την πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την Προμήθεια εξοπλισμού και αξιοποίηση για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τηλεφωνικό κέντρο), σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:      ……   /6-11-2020».

 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της κατάθεσης των προσφορών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, αποσπάσματος ποινικού μητρώου με έκδοσή του έως τρείς μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και της πρωτότυπης προσφοράς του που υπέβαλλε ηλεκτρονικά.

 

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym