Διαγωνισμοί - Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤOΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

γ) την με αριθ. 4/16-10-2020 (θέμα 16ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: ΩΙ2Χ469Β7Α-ΛΟ5, ΑΔΑΜ 20REQ007600685),

δ) την με αριθ. πρωτ. 8159/5-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΓΨ2469Β7Α-ΑΤΙ, ΑΔΑΜ: 20REQ007600696)

απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της Ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου , υπό τους κάτωθι όρους:

•           Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ή/και περιγραφή παραδοτέων: Βλέπετε Παράρτημα Β΄.

•           Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:  Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη το ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και άλλων πιθανών επιβαρύνσεων και θα αφορά στην αναβάθμιση κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου και τη συντήρηση της για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας μετά την παράδοση του έργου. Η ακριβής χρονική διάρκεια της ευθύνης συντήρησης της ιστοσελίδας θα πρέπει να αναφέρεται από τον κατασκευαστή

•           Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439.00.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του  Ιδρύματος οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ:ΩΓΨ2469Β7Α-ΑΤΙ, ΑΔΑΜ: 20REQ007600696)

•           Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) μήνα από την υπογραφή  της σύμβασης.

•           Τόπος Παράδοσης/εκτέλεσης :  Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Λεωφ. Συγγρού 136 – 17671 Καλλιθέα. 

•           CPV: 72212224-5

•           Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή). Η δε σύγκριση τιμών θα γίνει στη τιμή με ΦΠΑ για το σύνολο της ζητηθείσας υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, με αποστολή τους σε .pdf μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, ή σκαναρισμένη με την πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ., με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της Ιστοσελίδας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τηλεφωνικό κέντρο), σύμφωνα με την Πρόσκληση με την αριθ.Πρωτ.:      ……   /6-11-2020».

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

•  Την Οικονομική τους Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της κατάθεσης των προσφορών συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να μεριμνήσει, μέχρι την έναρξη της εν λόγω σύμβασης, για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, αποσπάσματος ποινικού μητρώου με έκδοσή του έως τρείς μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και της πρωτότυπης προσφοράς του που υπέβαλλε ηλεκτρονικά.

Συνημμένα:

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης

Παράρτημα Β΄: Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα Γ΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

gym