Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Το Τμήμα: Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι ένα από τα νέα Τμήματα του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο ιδρύθηκε το 1997 αλλά του οποίου η ιστορία ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 1960 όταν διδάχθηκε, για πρώτη φορά το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Το 1983 το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης μετονομάστηκε σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών σε αναγνώρι­ση της αυξανόμενης σημασίας του νέου κλάδου των διεθνών σχέσεων αλλά και της λαμπρής παράδοσης της Παντείου στη διδασκαλία του διεθνούς δικαίου, των διεθνών θεσμών και της διπλωματικής ιστορίας. 

Με την πάροδο του χρόνου τα μαθήματα διεθνών σπουδών αυξήθηκαν από περίπου 10, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε παραπάνω από 70 στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με ιδι­αίτερη έμφαση στις διεθνείς σχέσεις και στη μελέτη της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η ανάπτυξη των διεθνών σπουδών μετά το 1989 - στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πλέον- ενισχύθηκε από την ίδρυση του Ινστιτού­του Διεθνών Σχέσεων, ενός θεσμού ο οποίος παρέχει ένα forum πλαίσιο και την υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή εξει­δικευμένης έρευνας.

Ένας άλλος σημαντικός σταθμός ήταν η ίδρυση του Μεταπτυ­χιακού Προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που ξεκίνησε το 1994 και λειτουργεί επιτυχώς έκτοτε. 

Το 1997 αποφασίστηκε η ίδρυση ξεχωριστού, πλέον, Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών το οποίο λειτούργησε αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 1997-98. 

Στόχος του τμήματος: Επιδίωξη του Τμήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του μια υψηλού επιπέδου προπτυχιακή παιδεία στις διεθνείς σπουδές που να είναι εφάμιλλη των αντίστοιχων τμημάτων καλών Ευρωπαϊκών & Αμερικανικών πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με αυτήν την επιδίωξη το Τμήμα καλλιεργεί τη μελέτη των φαινομένων της διεθνούς κοινωνίας με το θεωρητικό και μεθοδολογικό "οπλοστάσιο" όχι μιας επιστημονικής πειθαρχίας αλλά διεπιστημονικά και ειδικότερα με το δίκαιο και τους θεσμούς, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική επιστήμη και την πολιτική οικονομία.

Συνεπώς το Τμήμα αποσκοπεί να καταστήσει κτήμα των φοιτη­τών και των φοιτητριών του τις βασικές αρχές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τη βασική θεωρία και μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας./Επιπλέον επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετή­σουν τη βιβλιογραφία και σε δύο ξένες γλώσσες, να μπορούν να διεξάγουν βασική έρευνα και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολο­γιστών και να συμμετάσχουν σε εκτός διδασκαλίας επιστημονι­κές δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων.

Επαγγελματικές προοπτικές: Αν και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να εγγυηθεί σε καμία περίπτωση και την εύκολη πρόσβαση σε αντίστοιχου γνωστικού περιεχομένου θέσεις εργασίας είναι γεγονός ότι οι σπουδές που αναπτύσσουν τις αναλυτικές και κριτικές ικανότη­τες, τη δυνατότητα προσαρμογής σε ένα ραγδαία μεταβαλλό­μενο περιβάλλον, τη μεθοδικότητα στην εργασία, την ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού ενός έργου, αλλά και την αμφισβήτη­ση των δεδομένων "αληθειών" και τη δυσπιστία σε εύκολες "λύσεις" περίπλοκων προβλημάτων, προσφέρουν στους από­φοιτους ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο η ποιότητα των σπουδών παίζει ίσως μεγαλύτερο ρόλο από το περιεχόμενο τους στην μετέπειτα πνευματική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτη­τών.

Aν σταθούμε στο περιεχόμενο των σπουδών οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι εύλογο να περιλάβουν:  το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουρ­γεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η γνώση των στελεχών για τη διε­θνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα διε­θνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη,  την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία,  τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα,  τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, και τέλος  μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, τη διδασκαλία στην ανώ­τερη και ανώτατη εκπαίδευση.

Μετάβαση στην Ιστοσελίδα του τμήματος

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym