Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

 

μετάβαση στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας

 

Πίνακας με τηλέφωνα και email Διδασκόντων του Τμήματος Κοινωνιολογίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Κανονισμός ΠΜΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 2018-28

 

Το Τμήμα: Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι το πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας της χώρας. Ιδρύθηκε το 1984 και από τότε λειτουργεί καλλιεργώντας τους επιμέρους κλάδους της επιστήμης της Κοινωνιολογίας

Στόχος του Τμήματος: Είναι να ανταποκριθεί με τη διδασκαλία, την έρευνα, τις μετατυχιακες του σπουδές και τη διεθνή του παρουσία στις μείζονες θεωρητικές αναζητήσεις, στις σύγχρονες κατευθύνσεις διεπι­στημονικής διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων και να επεξεργασθεί τις πρακτικές αντιμετώπισης τους.

Συστηματικά καλλιεργεί την κοινωνιολογική διδασκαλαί και έρευνα στις ανάγκες που δημιουργούν και στα ερωτήμα­τα που θέτουν οι ταχύρυθμες μεταβολές και ανακατατάξεις που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια κοινωνία στις μέρες μας.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας στοχεύει στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλλο­γικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος.

Επίσης έχει στόχο στην εκπαίδευση κοινωνιολόγων, επιστημόνων πληροφορημένων και ικανών να επεξεργάζονται συστηματικά τόσο τις επιστημονικές, όσο και τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα κοινωνικά προβλήματα, που τυχόν θα κληθούν να αντιμετωπί­σουν στην επαγγελματική τους πρακτική. Επιδιώκει να εκπαι­δεύσει, αλλά και να προωθήσει τη διερεύνηση των επιμέρους πλευρών της κοινωνικής ζωής και των προβλημάτων που δημι­ουργεί η κοινωνική συνύπαρξη των ανθρώπων.

Επαγγελματικές προοπτικές: Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: ♦ Στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες. ♦ Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ♦ Στη Μέση Εκπαίδευση, ως Καθηγητές. ♦ Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Σωφρονιστικά Καταστήματα κ.λ.π. ♦ Σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ). ♦ Σε Κέντρα και Ινστιτούτα Ερευνών. ♦ Σε Ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοι­νωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης, συμβουλευτι­κής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση κ.λπ.

 Μετάβαση στην Ιστοσελίδα του τμήματος

 

erasmus w elke w MODIP wide KEDIBIM

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym